Cumpededa dla grupes linguistiches 2024

Cumpededa dla grupes linguistiches

La segonda fasa dla cumpededa dla grupes linguistiches unirà metuda a jì dal scumenciamënt dl mëns de auril nchina ala fin dl mëns de juni 2024.

Te chisc trëi mënsc unirà duc chëi che ne à nia fat pea la cumpededa online, cuntatei da nosc relevadëures che messerà spartì ora i formuleres de papier y sce l ie de bujën judé a scrì ora.

Per nfurmazions plu avisa pudëis cuntaté l Ufize Demografich tres telefonn o mail: 0471 772113 o info@selva.eu

Nvit a to pert ala cumpededa (83 KB) - .PDF

11/04/2024

LAD