Crì

L ie debujën de scrì ora duc i ciampsc, ora de chëi ulache l ie avisa scrit via che i ie opzionei.

Crì
Duc o un n cunzet
Toc de paroles (opzionel)

Cunsëi: pudëis crì tres nosta plata Web cun cunzec. Dajëde ite n cunzet. Sce chirëis plu cunzec, dajëdi ite y spartidi tres n post uet.

LAD