Chëuta sun l refudam

Chëuta per l refudam Descrizion
chi muessa pa paië? La chëuta sun l refudam vën paieda da duc chëi che ocupea, adrova o mëina n local o na spersa nia curida y i cumponënc dla families o duta la persones che se nunzieia deberieda de chisc locai ie vincolei solidarmenter danter ëi.
Tarifa per la utënzes de cësa

La tarifa ie furmeda da doi elemënc:

  • tarifa basa: ie musereda aldò di abitanc ecuivalënc
  • tarifa variabla: ie calculeda aldò dla cualità y cuantità dl refudam che resta dat ju efetivamënter
Tarifa per autra utënzes

La tarifa ie furmeda da doi elemënc:

  • tarifa basa: ie musereda aldò dla unità de spersa schiche ënghe di coefizienc de produzion che, spartii per categuria, ndichea la produzion putenziela de refudam y la ntensità de utilisazion di servijes generei
  • tarifa variabla: ie calculeda aldò dla cualità y cuantità dl refudam dat ju efetivamënter
paiamënt L ufize dla chëutes manda ora la fatura cun l' IVA al 10%.
ulà paië? A pië via dal 2012 unirà l paiamënt fat tres l sistem FRECCIA.
referimënc normatives
  • Decret legislativ nr. 507/1993;
  • Lege Provinziela n. 4, articul 9 y 33 di 26.05.2006;
  • Decret dl Presidënt dla Provinzia n. 5 di 08.01.2007;
  • Regulamënt per l' aplicazion dla tarifa per l refudam, apruvà cun deliberazion dl Cunsëi chemunel nr. 40 di 30.12.2011.

Cumpetënt

LAD