Cuestioner Online per l Prugram de Svilup Cumenel (PSC)

Grafik


Cuestioner Online per l Prugram de Svilup Cumenel (PSC)

Ti proscimi dis giapa duc i zitadins de Sëlva sëura i 16 ani, na lëtra ulache l vën apelà a respuender ala dumandes de n Cuestioner Online che à da n fé cun la tematiches prinzipeles dl PSC.

Tla lëtra iel udù dant n codesc generà a cajo che muessa unì da ite, per pudëi respuender al cuestioner.

 Al cuestioner ruven permez cun chësc LINK o cun l QR-Code dessot:

QR Code

L tiermul ultim per la cumpilazion ie ai 31 de utober 2023.

Davia che deguni ne cunësc Sëlva miec de si abitanc, ie Vosc cuntribut de gran mpurtanza!

Plu nfurmazions abinëis sun la pagina web dedicheda al Prugram de Svilup Cumenel (LINK)
11/10/2023

LAD